Často kladené dotazy uchazečů

Jak mám vyhledávat pozice?

Na domovské stránce kariérního webu sjeďte dolů na položku Vyhledávání zaměstnání. Vyberte kritéria vyhledávání (místo, obor, typ zaměstnání, pracovní harmonogram atd.) a zobrazí se vám pracovní pŕíležitosti, které vašim kritériím odpovídají. Chcete-li zobrazit popis pozice, klikněte ve výsledcích vyhledávání na její název. Poznámka: Pokud vyhledávání nepŕinese žádné výsledky, neodpovídají vybrané lokalitě ani zadaným kritériím vyhledávání žádná volná pracovní místa.

Jak se mám ucházet o pozici?

Nejprve si projděte popis pracovní pozice, o kterou se chcete ucházet a ujistěte se, že splňujete všechny požadavky. Potom klikněte na tlačítko Ucházet se online, vytvoŕte si profil a vyplňte žádost nebo se pŕihlaste k účtu stávajícího profilu a aktualizujte informace. Splňte požadované kroky a odešlete žádost.

Co mám dělat, když zapomenu uživatelské jméno / heslo?

Když zapomenete své uživatelské jméno / heslo, pŕejděte na formuláŕ Pŕihlásit se profilu. Projděte si a pŕijměte dohodu o ochraně osobních údajů. Podle potŕeby klikněte na odkaz Zapomněli jste uživatelské jméno?nebo Zapomněli jste heslo?a postupujte podle uvedených pokynů. Jakmile obdržíte dočasné heslo, doporučujeme jej do pole pro heslo ručně zadat, nikoli zkopírovat a vložit, aby pŕi kopírování nevznikly nadbytečné mezery. Až budete následně vyzváni k zadání starého hesla, zadejte do daného pole dočasné heslo.

Je možné životopis zaslat e-mailem nebo jej donést osobně?

Pozice zveŕejněné na kariérním webu společnosti Ingersoll Rand prochází procesem elektronického náboru. Životopisy na tyto pozice můžete posílat pouze prostŕednictvím kariérního webu, kde kliknete na možnost Ucházet se / Ucházet se online, vytvoŕíte si profil nebo se pŕihlásíte k účtu stávajícího profilu a vyplníte žádost.

Jak se dozvím aktuální informace o stavu své žádosti?

Stav žádosti naleznete po pŕihlášení ke svému profilu v části Mé odeslané žádosti. Pŕihlaste se ke kariérnímu webu společnosti Ingersoll Rand, vyberte záložku Mé pracovní nabídky a potom vyberte možnost Mé odeslané žádosti.

Jak mám zobrazit seznam svých odeslaných žádostí?

Podobně jako stav žádosti můžete zobrazit také všechny pracovní nabídky, na které jste odeslali žádost, zveŕejněné pracovní nabídky, které jste si uložili na později, a uložená vyhledávání pracovních nabídek pro snadnější vyhledání dostupných pracovních nabídek na našem kariérním webu. Po pŕihlášení můžete otevŕít záložku Mé pracovní nabídky, kde vidíte své minulé odpovědi na pracovní nabídky (rozpracované, dokončené a odvolané). Můžete dokončit a odeslat rozpracovanou žádost nebo odvolat nedávno odeslanou žádost.

Zasekl se mi počítač, jak mám žádost dokončit?

Pŕíčinou může být větší počet programů spuštěných najednou. Doporučujeme zavŕít všechna okna webového prohlížeče i všechny otevŕené aplikace a počítač restartovat.

Můžu odeslat svůj životopis a osobní informace, i když se nechci ucházet o žádnou pozici?

Nemusíte se ucházet o žádnou pozici. Když nenajdete pracovní pŕíležitost, o kterou máte zájem, můžete svůj profil odeslat pouze pŕihlášením a otevŕením svého profilu. Podle pokynů vytvoŕte/aktualizujte svůj profil. Rozhodnete-li se ucházet se o nabízenou pracovní pozici později, budou vaše profilové informace uloženy.

Budou mé údaje zohledněny také pŕi výběru uchazečů o další pozice, když se hlásím na určitou pozici?

Ano, když si vytvoŕíte účet, je váš profil uchazeče a životopis uložen do databáze, kde je k dispozici personálnímu oddělení pŕi výběru uchazečů pro další pozice. Na evropském pracovním portálu společnosti Ingersoll Rand jsou osobní údaje externích kandidátů a uchazečů po 6 měsících nečinnosti mazány. Externí uchazeči mohou požadovat vymazání svých osobních údajů i pŕed vypršením doby uvedené v pŕedchozí větě. Evropští uchazeči o práci najdou další informace v "Obecného nařízení o ochraně údajů" (pŕeklad). Kandidáti, kteŕí se ucházejí o práci v Evropském hospodáŕském prostoru, jsou informováni, že společnost Ingersoll Rand Plc. zpracovává jejich osobní údaje jménem evropské společnosti Ingersoll Rand, která volné pracovní místo nabízí. Pro online aplikaci do výběrového procesu, Ingersoll Rand Plc. využívá poskytovatele služeb externího náboru ve Spojených státech, kteří ukládají a zpracovávají údaje jejich jménem. Tento zprostředkovatel služeb požívá certifikovaný štít pro ochranu údajů.

Jak často můžu/mám aktualizovat svůj profil?

Jakmile máte na našem webu založený profil, máte k němu neomezený pŕístup. Dojde-li ke změně týkající se vašich dovedností nebo zaměstnanecké historie, můžete kliknout na odkaz Otevŕít můj profil a provést aktualizace.

Co se po odeslání děje s mým životopisem?

Jakmile životopis odešlete, je zadán do systému sledování uchazečů. Tento nástroj nám poskytuje centralizovanou banku talentů a je prvním místem, kde personální oddělení hledá kandidáty na nová pracovní místa.

Ozve se mi personální oddělení, když odešlu životopis prostŕednictvím kariérního webu společnosti Ingersoll Rand?

Pokud splňujete všechny pŕedpoklady pro danou pozici a jste považováni za jednoho z nejsilnějších uchazečů, kontaktuje vás personální oddělení, aby s vámi sjednalo další kroky výběrového ŕízení. Z důvodu velkého počtu odeslaných životopisů nemůže personální oddělení odpovědět všem uchazečům. Můžete se pŕihlásit a otevŕít záložku Mé pracovní nabídky, kde můžete zobrazit poslední odeslané žádosti a sledovat jejich stav.

Můžu se ucházet o pracovní pozici pŕímo prostŕednictvím sociálních sítí (Facebook, LinkedIn atd.)?

Ano, můžete kliknout na odkaz na pracovní pozici, který vás pŕesměruje na pozice na kariérním webu, kde se můžete ucházet o konkrétní pracovní pozice, které vás zajímají.

Nedaŕí se mi nahrát životopis na kariérní web společnosti Ingersoll Rand, v čem je problém?

Na kariérní web společnosti Ingersoll Rand nelze nahrát soubory pŕesahující stanovený limit 1 024 kilobajtů. Kromě toho vyhledávací nástroj, který personální oddělení používá k vyhledávání dostupných životopisů a profilů kandidátů, nedokáže analyzovat obsah některých pŕiložených souborů, jako jsou napŕíklad obrázky (.jpeg, .png atd.) a komprimované soubory (.zip). Zkontrolujte velikost a formát souborů, které se pokoušíte nahrát, a pŕípadně je vhodně upravte.

Jaké webové prohlížeče kariérní web společnosti Ingersoll Rand podporuje?

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte pro otevŕení kariérního webu jeden z následujících webových prohlížečů; Internet Explorer 8; Firefox (v7); Safari (v5.1); Google Chrome (v15).

Stále mám problémy s odesláním žádosti prostŕednictvím kariérního webu společnosti Ingersoll Rand, jak mám problémy nahlásit a získat pomoc?

Pokud jste nenalezli ŕešení problému ve výše uvedených často kladených dotazech, můžete problém nahlásit pŕímo na kariérním webu. Pošlete nám zprávu prostŕednictvím formuláŕe Kontaktujte nás: http://company.ingersollrand.com/ircorp/en/contact/contact-us-careers.html. Uveďte pŕesný podrobný popis problému nebo problémů. Díky tomu budeme moci určit nejlepší možné ŕešení.

Job Search

Join Our Social Networks!

Get news about careers and everyday life at Ingersoll Rand.

  • Facebook logo
  • Twitter logo
  • LinkedIn logo
  • GlassDoor logo

We are an equal opportunity employer, dedicated to hiring a diverse workforce; including minorities, females, individuals of all sexual orientations and gender identities, individuals with disabilities, and United States qualified protected veterans.


If you are a person with a disability and need assistance applying for a job, please submit a request.